Update 2021/12/15 cách có ông chú ở Viettel, không sợ đứt cáp ở mục số 7 nhé