1. DDoS 101 Về DDoS dù mục đích cuối cùng là làm cho dịch vụ của bạn không thể cung cấp tới người dùng nhưng nó có thể được chia thành 3 nhóm: