Thiết kế này đặt toàn bộ hệ thống trong một region và không có một kết nối cross-region nào.