Một số cú pháp, best practice khi sử dụng Active Record cơ bản cho mấy bạn dép-ộp engineer.