06/03/2022 - Week 2 - GCE multi LocalSSD with Terraform

Bắt đầu với một bài toán cơ bản, viết một module hỗ trợ việc tạo Commpute resource trong GCP.
Zô đọc đi fen →

12/02/2022 - Week 1 - Setup Ansible repo

Trong khi thế giới đã thay đổi rất nhiều, cách vận hành hệ thống cũng đã thay đổi so với 10 năm về trước, thì tui vẫn xài những thứ gọi là boring-tech và xài rất nhiều trong nhiều dự án kể cả cá nhân lẫn công việc và một trong số đó là Ansible để quản trị hệ thống.
Zô đọc đi fen →