Bắt đầu với một bài toán cơ bản, viết một module hỗ trợ việc tạo Commpute resource trong GCP.