Nói zìa mấy thứ linh tinh liên quan tới NULL trong SQL.