Delayed Replication in MySQL

Trong bài Giới thiệu về MySQL Replication mình có giới thiệu một chức năng của hệ thống Replication đó là realtime backup.
Zô đọc đi fen →

How to fix MySQL replication

Khi vận hành một hệ thống MySQL replication, thì khi một server slave bị lỗi có nghĩa là dữ liệu giữa Slave và Master đã có sự sai lệch, và lúc đó Slave sẽ không còn tác dụng trong hệ thống nữa.
Zô đọc đi fen →

Intro MySQL replication

1. Giới thiệu Right tool for right job.
Zô đọc đi fen →