Một trong các bài toán khiến mình khá đau đầu khi lên plan để chuyển một hệ thống từ physical server lên cloud đó là bài toán giới hạn I/O và chi phí cho database.