Ai cũng biết đánh index giúp tăng tốc các truy vấn tìm kiếm, tìm kiếm trong cây index (B-Tree) sẽ nhanh hơn scan trong toàn bộ bảng.