Thông thường, khi xây dựng một ứng dụng web, quy trình đơn giản sẽ như sau: