Một đồng nghiệp trong công ti giới thiệu cho mình blcheck, tool này dùng để check một IP có nằm trong mail blacklist hay không bằng cách check qua một danh sách các tổ chức.