Một trong các vấn đề cơ bản khi deployment và đảm bảo security cho ứng dụng đó là làm sao để quản lý config một cách tiện lợi, an toàn, dễ cập nhật.